diethyl 5-(benzoylcarbamothioylamino)-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png