6-amino-4-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-(3,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png