6,7-dimethylnaphthalene-1-sulfonic Acid

1,2,4-trichlorobenzene.png