4-(Diethylamino)azobenzene

1,2,4-trichlorobenzene.png