1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene

1,2,4-trichlorobenzene.png