2-Nitrophenyl octyl ether

1,2,4-trichlorobenzene.png