1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)butan-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png