tris(8-methylnonyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png