ethyl-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]-(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-[(3-sulfophenyl)methyl]azanium

1,2,4-trichlorobenzene.png