(Trimethylsilyl)diazomethane

1,2,4-trichlorobenzene.png