Staurosporine, N-Benzoyl

1,2,4-trichlorobenzene.png