Thymidine 5'-monophosphate

1,2,4-trichlorobenzene.png