O-[(2-aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl]-L-serine

1,2,4-trichlorobenzene.png