2H-1-Benzothiopyran-4-ol, 8-(3-((1,1-dimethylethyl)amino)-2-hydroxypropoxy)-3,4-dihydro-

1,2,4-trichlorobenzene.png