Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Sar-Leu-Met[O2]-NH2

Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Sar-Leu-Met[O2]-NH2