Benzyltrimethylammonium fluoride hydrate

1,2,4-trichlorobenzene.png