N-(2-aminophenyl)-N-(4-methoxyphenyl)amine hydrochloride

1,2,4-trichlorobenzene.png