2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-4-(chloromethyl)-1,3-thiazole hydrochloride

1,2,4-trichlorobenzene.png