1-[[ethoxy(undecyl)phosphoryl]oxymethyl]-3-phenoxy-benzene

1,2,4-trichlorobenzene.png