2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N-{4-(4-fluoro-2-methylphenyl)-6-[(8S)-8-hydroxyhexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-3-pyridinyl}-N,2-dimethylpropanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png