n-(4-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)phenyl)-(2-chloro-5-nitrophenyl)carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png