3-Amino-2,3,6-trideoxy-L-lyxo-hexose

1,2,4-trichlorobenzene.png