Benzene, ethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene

1,2,4-trichlorobenzene.png