1-(2-methoxyphenyl)propan-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png