3-(4-methylphenyl)-5-(4-morpholinyl)-2-phenyl-1,2,4-thiadiazol-2-ium

1,2,4-trichlorobenzene.png