1,2,3,4-Butanetetrol, 2-(hydroxymethyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png