2-(4-Chlorophenoxy)ethanol

1,2,4-trichlorobenzene.png