3-Pyridinecarbonitrile, 2-chloro-6-(4-methylphenyl)-4-phenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png