3-Pyridinecarbonitrile, 2-chloro-6-(4-methylphenyl)-4-phenyl-

3-Pyridinecarbonitrile, 2-chloro-6-(4-methylphenyl)-4-phenyl-