meso-2,6-Diaminopimelate

1,2,4-trichlorobenzene.png