Propanal, 2-methyl-2-(methylsulfinyl)-, O-[(methylamino)carbonyl]

1,2,4-trichlorobenzene.png