Propanal, 2-methyl-2-(methylsulfinyl)-, O-[(methylamino)carbonyl]oxime

1,2,4-trichlorobenzene.png