4-ACETOXY-N,N-DIMETHYLTRYPTAMINE

1,2,4-trichlorobenzene.png