1-ethyl-5-methyl-4-[(phenylsulfonyl)methyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png