5-bromo-N~4~-(4-chlorophenyl)-6-methyl-2,4-pyrimidinediamine

1,2,4-trichlorobenzene.png