[4,5-dichloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]methyl 2-chlorobenzenecarboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png