5-methoxy-N-methyl-N-phenyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinamine

1,2,4-trichlorobenzene.png