1-[1-(4-chlorophenyl)sulfonylpiperidin-4-yl]-5-(trifluoromethyl)benzimidazole

1,2,4-trichlorobenzene.png