2,3,5,6-Tetramethylpyrazine

1,2,4-trichlorobenzene.png