4-Dimethylaminopyridine

1,2,4-trichlorobenzene.png