4-bromo-N-[3-[4-(2,3-dimethylphenyl)piperazin-1-yl]-1,4-dioxonaphthalen-2-yl]benzenesulfonamide

1,2,4-trichlorobenzene.png