(S)-4-(1'-methylheptyloxy)benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png