Quinoline, 6,7-dimethoxy-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png