3,5-Pyridinedicarbonitrile, 2,6-dimethyl-4-phenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png