4-Nitro-L-phenylalanine

1,2,4-trichlorobenzene.png