Ethanone, 1-[1-(acetyloxy)-2,3-diphenyl-7-indolizinyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png