2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png