(1,2-14C)Ethylene glycol

(1,2-14C)Ethylene glycol