(1,2-14C)Ethylene glycol

1,2,4-trichlorobenzene.png