ethyl 2-{[(furan-2-ylcarbonyl)carbamothioyl]amino}-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png