2(1H)-Quinoxalinone, 3-(2-methoxybenzoyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png