N-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-[4-(propan-2-ylsulfamoyl)phenoxy]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png