N-[2-methoxy-5-(3-methyl-4-oxophthalazin-1-yl)phenyl]-2-(4-methyl-1-oxophthalazin-2-yl)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png